logo
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA W RĘDZINACH

Mobilna kultura

Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach przystąpił do realizacji projektu „ Mobilna Kultura diagnoza potrzeb kultury w gminie Rędziny” w ramach programu Narodowego Centrum Kultury: „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017”. W związku z tym w kwietniu i maju odbyło się po 6 spotkań w poszczególnych sołectwach, aby przeprowadzić rozpoznanie potrzeb kulturalnych, wypracować w grupach mieszkańców sołectw pomysły na inicjatywy, które w kolejnym etapie zostaną zrealizowane. Pierwsza tura zakończyła się sukcesem – na każdym spotkaniu animatorzy z Narodowego Centrum Kultury wspierani przez pracowników Gminnego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki w Rędzinach przybliżali założenia programu, do którego jako ośrodek kultury przystąpiliśmy. Rezultaty przyniosła akcja promocyjna w lokalnej prasie i poprzez media społecznościowe, a także plakaty i ulotki. Uczestnicy spotkań nie mieli problemu z identyfikacją poruszanych zagadnień, choć niektórzy jeszcze liczyli na pozyskanie tzw. „środków twardych”. Szybko jednak docenili wartość projektu promującego walory kulturotwórcze w odniesieniu do swej miejscowości – społeczności.
Drugie spotkanie miało zweryfikować pomysły, które padały na gorąco, z dystansu ocenić potrzebę ich realizacji, skłonić do kompromisów – połączenia potrzeb różnych grup wiekowych i organizacji. Rozmawiano wiele o specyfice sołectw, atutach i brakach, mocnych i słabych stronach. Dzięki dialogowi uczestników spotkania odrzucono mrzonki i pomysły pozostające poza budżetem. Choć oczywiście pozostawały jeszcze decyzje, kto zostanie liderem, kto pomoże, kiedy i do kogo … Po majowych spotkaniach, które mobilizowały do wypełnienia wniosków inicjator diagnozy- dyrektor GOK-u w Rędzinach Jolanta Brzozowska Ciura- wiedziała, że pomysł realizacji programu „Domy Kultury+ Inicjatywy Lokalne 2017” w gminie Rędziny ma sens.
Wypracowane podczas spotkań licznych dyskusji i ankiet tezy i pomysły zostały zawarte w raporcie, który jednostka musiała opracować, a dotyczy sfery kultury. Już w trakcie spotkań pytaliśmy, jak lepiej mógłby działać ośrodek kultury. O opinię poprosiliśmy także poprzez ankiety, które mogli wypełnić´ wszyscy mieszkańcy gminy – w zasadzie mający kontakt z GOk-iem, gdyż udostępniana była poprzez biblioteki i filie GOK- u (co może chyba wyjaśniać pozytywne nastawienie ankietowanych). Wypełniono 80 ankiet (52 -kobiety i 28 – mężczyźni) przez respondentów w różnych przedziałach wiekowych – od 13 do 70 lat, ze wszystkich miejscowości stanowiących gminę Rędziny. Wśród ankietowanych 84% korzysta z oferty GOK-u, a 16 nie korzysta – przy czym w większości z nich nie wskazała przyczyny (9 osób), a 40 procent wini za to brak czasu.
Wśród korzystających z oferty GOK-u aż 60 % oceniło ja jako dobrą i bardzo dobrą (30 wskazań na „dobra” i 17 na „bardzo dobra”). Jedna czwarta uważa, że oferta jest wystarczająca (18 wskazań), natomiast jako słabą ocenia ofertę ośrodka 4 respondentów, a nikt nie określił jej jako bardzo słabą. Rozkład odpowiedzi o częstotliwość korzystania z zajęć, oferty GOK- przedstawia się następująco: rzadziej niż raz na rok korzystają 2 osoby, a raz na rok 8 osób, niemal połowa – bo 29 osób- korzysta kilka razy w roku, a 10 %, czyli 7 osób korzysta raz w miesiącu, natomiast kilka razy w miesiącu korzysta jedna trzecia (24 osoby). Jako barierę stojącą na przeszkodzie wskazano w większości na brak czasu (48 odpowiedzi), jedna czwarta wskazuje na brak informacji o ofercie(18), 11 osób ze względów logistycznych- trudność w dotarciu- nie korzysta z oferty, natomiast po ok. 10 % otrzymały wskazanie: GOK jest zbyt daleko od miejsca zamieszkania oraz kolejna „oferta nie jest dla mnie interesująca” (po 8 wskazań), 7 osób udzieliło odpowiedzi, wskazując barierę cenową „wydarzenia oferowane przez GOK są zbyt drogie”.
Ankieta pozwoliła stwierdzić, że dla 90 % (62 osoby) ważna jest integracja społeczności lokalnej (pikniki, festyny) i tę działalność postrzegają jako najważniejszą w ofercie Ośrodka Kultury. Kolejny ważny aspekt działań GOK-u to wydarzenia artystyczne (koncerty, kabarety, przedstawienia artystyczne)- co dostrzegło 57 osób. Na działania twórcze – amatorski teatr, zajęcia warsztatowe – wskazało 30 osób, a niewiele mniej -28- na działania edukacyjne- szkolenia, kursy.
Warto podziękować wszystkim, którym, chciało się chcieć przyjść na spotkanie- jedno i/albo drugie, a nawet trzecie. Tym, którzy poświęcili chwilę na wypełnienie ankiety, niezależnie od udzielonych odpowiedzi byli szczerzy.
Zaplanowano i przeprowadzono trzynaście spotkań ze społecznością sołectw, z których dokumentacja zdjęciowa stanowi wymowny załącznik. Wspólnie szukaliśmy inicjatyw w dziedzinie kultury, by integracja i rozwój społeczności lokalnej stały się faktem oraz pobudzić aktywności obywatelskie w przestrzeni kultury oraz podwyższyć efektywności pracy GOK-u w oparciu o wynik diagnozy. Czy cele zostały osiągnięte, odpowiedź uzyskamy, gdy propozycje przejdą w fazę realizacji, czyli do listopada tego roku.
Agnieszka.Senderecka

GOK Rędziny informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content