logo
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA W RĘDZINACH

RODO Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestników zajęć, konkursów, warsztatów
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) (Dz.U. UE. L. Nr 119, s.1) informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Rędzinach, z siedzibą 42-242 Rędziny, ul. Mickiewicza 7, tel. 34 32 79 998, e-mail: gok@redziny.pl
2. Na podstawie obowiązujących przepisów administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: pisemnie na adres naszej siedziby lub poprzez e-mail: dagmarakubat@poczta.onet.pl
3. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej, w tym:
a) realizacji zadań związanych z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury
b) realizacji zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych
c) informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych
4. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: przepisów prawa (m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej), obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec administratora, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód
5. Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej
6. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są dane osobowe, ich podanie może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa
7. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, którym administrator powierza przetwarzanie danych, z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia administratora, np. dostawcy usług technicznych, podmioty obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, obsługujące sprzedaż biletów, hostingowe, serwis IT, obsługujące monitoring wizyjny, wysyłki biuletynów internetowych
8. Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. ustawa o rachunkowości – do 6 lat) lub do momentu wycofania zgody
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, posiada:
– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych
W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną dobrowolną zgodę – może być ona wycofana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem
10. Jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem obowiązującego prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

GOK Rędziny informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content