logo
GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINNA BIBLIOTEKA W RĘDZINACH

Deklaracja Dostępności oraz Polityka ochrony dziecka

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka w Rędzinach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.gokredziny.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 31.01.2014
Data aktualizacji strony internetowej: 14.12.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • zdjęcia opublikowane w treści artykułów na stronie nie posiadają opisów alternatywnych.
 • multimedia nie mają transkrypcji tekstowej

Wyłączenia:

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • możliwość wybrania stylu z wysokim kontrastem (czarne tło, żółte i białe litery).
 • możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownik może skorzystać z głównego menu lub mapy strony
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak: NVDA

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.12.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Renata Pindral, gok@redziny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (34)32 79 998. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Uprzejmie informujemy, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka zlokalizowany jest w budynku przy ul. Mickiewicza 7 w Rędzinach.

 1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
  Rozwiązania architektoniczne budynku – wejście Gminnego Ośrodka Kultury – Gminnej Biblioteki gwarantują dostępność do budynku dla osób niepełnosprawnych –Wejście do budynku posiada podjazd. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 2. Dostępność korytarzy, schodów i wind
  Budynek nie jest przystosowany do transportu osób niepełnosprawnych pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami.. Budynek nie posiada windy wewnętrznej (budynek 2-kondygnacyjny).
  Na parterze budynku znajdują się pokój instruktorów oraz pokój dyrektora – do obsługi petentów urzędu , sala widowiskowa, w której odbywają się zajęcia, oraz pomieszczenia biblioteki. Pomieszczenia mieszczące się na parterze dostępne są dla osób na wózkach (z wyjątkiem toalet).
 3. Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących, W budynku brak jest pętli indukcyjnych
 4. Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
  Przed budynkiem, przy wejściu znajduje się wydzielone miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.
 5. Wstęp z psem asystującym
  Nie ma żadnych ograniczeń do korzystania przez petentów z pomocy psa asystującego.
 6. Tłumacz języka migowego
  Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka ma możliwość obsługi petentów w języku migowym na miejscu po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru wizyty w Gminnym Ośrodku Kultury- Gminnej Bibliotece.

Kontakt z Gminnym Ośrodkiem Kultury – Gminną Biblioteką możliwy jest poprzez:

 1. korzystanie z poczty elektronicznej – e-mail: gok@redziny.pl ; biblioteka.redziny@interia.pl
 2. kontakt telefoniczny 34 32 79 998
 3. przesyłanie faksów na numer 34 32 79 998 ,
 4. korespondencję pisemną na adres: Gminny Ośrodek Kultury – Gminna Biblioteka,
  ul. Mickiewicza 7, 42-242 Rędziny

Informacje uzupełniające

Nasz serwis BIP posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • możliwość powiększania wielkości liter w treści artykułów na stronie
 • możliwość wybrania stylu z wysokim kontrastem (czarne tło, żółte i białe litery).
 • możliwość zmiany wielkości liter dla całego szablonu strony.
 • możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
 • możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB.
 • aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownik może skorzystać z głównego menu lub mapy strony
 • serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak: NVDA

POLITYKA OCHRONY DZIECKA – ZOBACZ

GOK Rędziny informuje, że świadcząc usługi korzysta z technologii przechowującej i uzyskującej dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika, w szczególności z wykorzystaniem plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.zamknij
Skip to content